Regulamin Serwisu „Testy” (wersja z dnia 2013.09.09)

 

§1. Definicje

1.             Serwis „Testy” – produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Testy” znajdujący się pod adresem testy.grupaimage.pl.

2.             Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem xxx, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu „Testy”.

3.             Użytkownik Serwisu „Testy”- klient Operatora Systemu, który zaakceptował Regulamin, zalogował się i stworzył konto na stronie testy.grupaimage.pl. oraz Kursant Serwisu „Kierowca doskonały”, który zaakceptował Regulamin.

4.             Serwis „Kierowca doskonały” - produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem e-prawojazdy.eu, będący własnością Operatora Systemu

5.             Kursant Serwisu „Kierowca doskonały” - klient Operatora Systemu zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu „Kierowca doskonały”.

6.             Kod aktywacyjny kod odblokowujący Kategorię w ramach Serwisu „Testy”.

7.             Kategorie – zestawy pytań w Serwisie „Testy”.

8.             Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.

 

§2. Postanowienia ogólne

1.            Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu „Testy” jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych wymaganych podczas rejestracji, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2.

2.            Dostęp do Serwisu „Testy” może uzyskać również Kursant Serwisu „Kierowca doskonały”, który stworzył konto na stronie  testy.grupaimage.pl , przenosząc je z konta Serwisu Kierowca Doskonały, pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

3.            Serwis „Testy” serwisem informacyjno – edukacyjnym, ułatwiającym zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego oraz weryfikację wiadomości Użytkownika na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zestawy pytań.  Serwis „Testy” nie zastępuje konieczności odbycia kursu prawa jazdy oraz zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

4.            Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie  „Testy” należą do Operatora systemu.

5.            Treści zamieszczone w Serwisie „Testy” są chronione na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994 r. (t. j: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

6.            Treści zawarte w Serwisie „Testy” nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody Operatora serwisu.

7.            Korzystanie z Serwisu „Testy” jest możliwe po zalogowaniu na stronie testy.grupaimage.pl za pomocą przeglądarki internetowej z możliwością korzystania z systemu ciasteczek i obsługą środowiska JavaScript oraz Flash 11+.

8.            Ciasteczka używane w serwisie służą do identyfikacji użytkownika oraz celów statystycznych.

9.            Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

 

§3. Przetwarzanie danych osobowych

1.             Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Serwisu „Testy” będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”).

2.             Użytkownik Serwisu „Testy” przez akceptację Regulaminu, na warunkach w nim określonych, powierza Operatorowi Systemu przetwarzanie danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji usług, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu „Testy”.

3.             Operator Systemu zobowiązuje się do przetwarzania danych, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

4.             Użytkownicy Serwisu „Testy” ponoszą odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych przez siebie do Serwisu „Testy”.

5.             Udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skutecznej rejestracji i uzyskania dostępu do Serwisu „Testy”.

6.             Użytkownicy Serwisu „Testy” mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikacji i żądania usunięcia z systemu zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych

7.             Żądanie usunięcia danych należy przesyłać na adres Operatora Systemu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.             Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

 

§4. Konto Użytkownika

1.            Dostęp do Serwisu „Testy” jest możliwy po utworzeniu konta Użytkownika Serwisu „Testy”.

2.            Utworzenie konta Użytkownika Systemu „Testy” możliwe jest po podaniu następujących danych:

a.     Imię

b.     Nazwisko

c.     Adres e-mail

3.             Opcjonalnie i dobrowolnie Użytkownik Serwisu „Testy” możne umieści w Serwisie:

a.       numer Pesel

b.       Numer Profilu Kandydata Na Kierowcę

4.             Dostęp do Serwisu „Testy” może mieć również Kursant Serwisu „Kierowca doskonały”, który stworzył konto na stronie testy.grupaimage.pl. Zasady uzyskiwania dostępu do Serwisu Kierowca doskonały określa Regulamin Serwisu „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem e-prawojazdy.eu.

5.             Konto Użytkownika umożliwia:

a.     zapoznanie się z bezpłatnymi Kategoriami

b.     wykupienie Kodu Aktywacyjnego

c.     wprowadzenie Kodu Aktywacyjnego w systemie

d.     korzystanie z płatnych Kategorii po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego

e.     zapoznanie się z postępami w nauce Kategorii - po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego

f.      zapoznanie się z archiwalnymi wynikami egzaminów - po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego.

6              W czasie pierwszego logowania do systemu niezbędna jest akceptacja postanowień Regulaminu.

7.             Zabronione jest publiczna prezentacja treści Kategorii i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Serwisu „Testy”.

 

§5. Kategorie

1.             Wszystkie informacje i pytania zawarte w systemie opierają się na obowiązujących aktach prawnych.

2.             Egzaminy w poszczególnych Kategoriach dostępne w Serwisie „Testy” spełniają wymagania prawne zawarte  w  Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 r., Nr 1019. z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., Nr .995) dotyczące w zakresie:

a.   zawartości programów szkolenia kandydatów na kierowcę

b.   wymagań stawianych przebiegowi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

c.    wymagań dotyczących określania wyników egzaminu wewnętrznego.

3.             Operator Serwisu „Testy” przykłada najwyższą wagę do poprawności Kategorii.

4.             Kategorie dostępne w Serwisie „Testy” oznaczone są symbolami B, B1, C, D, T, A, A1, A2, AM.

5.             Kategorie dostępne w Serwisie „Testy zawierają pytania podobne do stosowanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

§6. Zakup Kodów Dostępów

1.             Dostęp do Serwisu „Testy” jest bezpłatny.

2.             Kody dostępu do Serwisu „Testy” można nabyć za pośrednictwem strony  www.grupaimage.pl

3.             Operator systemu zastrzega sobie prawo do innych sposobów dystrybucji Kodów aktywacyjnych.

4.             Dopuszczalnym jest odstąpienie od umowy i zwrot nieaktywowanych Kodów aktywacyjnych. Użytkownik może dokonać zwrotu  Kodu aktywacyjnego, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od jego otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy).

5.            Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócony nieaktywowany Kod aktywacyjny w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconego Kodu aktywacyjnego.

 

§7. Dostępność  Systemu

1.             Operator Systemu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych, przy czym termin dostępu do Serwisu „Testy” zostanie wydłużony o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu.

2.             O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Serwisu „Testy” Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 godzin wcześniej, za pomocą poczty elektronicznej podanej podczas tworzenia konta.

§8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1.             Operator systemu jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.

2.             Operator systemu za pośrednictwem strony internetowej www.testy.grupaimage.pl. udostępnia Użytkownikom usługę polegająca na dostępie do Serwisu „Testy”.

3.             Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator systemu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a.    komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię Cookies,  zainstalowanie obsługi Java Script oraz Flash 11+oraz MS Internet Explorer 8.0+, Opera 12+, Chrome 24+, Firefox, Safari,

b.    połączenie z siecią Internet;

c.    poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.

Operator systemu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania konfiguracji systemów i przeglądarek internetowych o niestandardowych ustawieniach.

4.             Operator systemu zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator systemu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator systemu ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

5.             Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:

a.    kodowanie transmisji danych https,;

b.    kodowanie bazy danych osobowych;

c.    zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

6.             Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.             Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

8.             Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

9.             W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

§ 9 Reklamacje

1.             Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie „Testy” oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu „Testy”, przysługuje Użytkownikom.

2.             Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE Sp. z o.o adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu „Testy”. Reklamacja powinna obejmować:

a.    imię i nazwisko składającego reklamację,

b.    login Użytkownika w systemie,

c.    adres zamieszkania zgłaszającego,

d.   dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,

e.    wskazanie żądań składającego reklamację

3.             Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.

4.             Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 2 powyżej.

5.             Operator systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6.             Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator systemu.

 

§10. Rozwiązanie umowy

1.             W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator Systemu będzie uprawniony do odstąpienia od udostępniania Serwisu „Testy” ze skutkiem natychmiastowym.

2.             Za istotne naruszenie postanowień Regulaminu, uważa się w szczególności:

a.   naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b.   naruszenie przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi Systemu,

c.    udostępnianie kodu dostępu, loginu dostępu  Użytkownika osobom trzecim.

3.            Operator Systemu może zaprzestać udostępniania Serwisu „Testy” z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

4.            Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu „Testy” w każdym czasie i wystąpić o kasowanie Konta Użytkownika.

 

§11. Zmiany Regulaminu

1.             Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej testy.grupaimage.pl.

2.             Operator systemu jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Serwisu „Testy”  z zachowaniem zasad określonych poniżej.

3.             Operator systemu wprowadzając zmiany do Regulaminu Serwisu „Testy”, informuje o wprowadzonych zmianach na stronie internetowej testy.grupaimage.pl, publikując nowe brzmienie Regulaminu oraz informując o dacie, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.

4.             Zmiany Regulaminu nie dotyczą Użytkowników Serwisu „Testy”, których Kody aktywacyjne zostały aktywowane/ którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu przed datą, od której obowiązuje zmieniony Regulaminu.

5.             Zmieniony Regulaminu obowiązuje Użytkowników Serwisu „Testy”, którzy dokonali aktywacji Kodu aktywacyjnego/ którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.

 

§12. Postanowienia ogólne

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr.90, poz.631 z późn. z zmianami).

2.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem „Testy” będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.